Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zámer priameho nájmu nehnuteľnosti v k. ú. Žiar nad Hronom

Zverejnené: 01.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9 odst. 2 písm. a.) a 9a ods. 9 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 14/2021 zo dňa 25.2.2021 zverejňuje svoj zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Šášovské Podhradie :

Predmet priameho nájmu:

Pozemok, par. č. CKN 852, ostatná plocha o celkovej výmere 11 340 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 646 pre katastrálne územie Šášovské Podhradie, obec Žiar nad Hronom

Účel nájmu: Skladovanie štrkov, pieskov a kameňa v súvislosti s výkonom podnikateľskej živnosti

Cena nájmu: Bude stanovená na základe znaleckého posudku

Doba nájmu: Doba určitá, 10 rokov  (odo dňa účinnosti Zmluvy o nájme )

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • Cenová ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, kontakt, pri právnických subjektoch je potrebné predložiť kópiu živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra), označenie nehnuteľnosti o ktorú má záujemca záujem, výšku cenovej ponuky, pričom cenová ponuka nesmie byť nižšia, ako bude stanovená znaleckým posudkom
  • Záujemca je povinný s cenovou ponukou doručiť vyhlásenie, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Záujemcovia môžu svoje cenové ponuky doručiť najneskôr do 15.4.2021 do 8.30  hod. na Mestský úrad – OeaF v obálke s nadpisom „Priamy nájom par. Č. CKN 852 v k. ú. Š. Podhradie – NEOTVÁRAŤ“

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho nájmu, neprijať ani jednu cenovú ponuku, alebo priamy nájom zrušiť.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor OEaF, č.d. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, tel. 045/678 71 32.