Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zámer: Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom

Zverejnené: 07.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ - PW Energy, a. s., Poštová 14, 040 01 Košice, IČO 47 808 896 predložil podľa § 22 zákona Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy zámer navrhovanej činnosti:

„Využitie geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie v dvoch strediskách v okrese Žiar nad Hronom“

Do predloženého zámeru je možné nahliadnuť počas aktuálne stanovených úradných hodín na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. 

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: www.enviroportal.sk

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  do 21 dní odo dňa, keď bol zámer zverejnený, na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia SR
sekcia ochrany prírody, biodiverzity a OH
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava 

Písomné stanoviská sa  považujú  za  doručené, aj keď boli v určenej lehote doručené dotknutej obci.