Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Oznámenie o strategickom dokumente: Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2021 - 2027

Zverejnené: 16.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Obstarávateľ – Mesto Žiar nad Hronom, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy

Oznámenie o strategickom dokumente:

Program rozvoja mesta Žiar nad Hronom na programovacie obdobie 2021 - 2027

Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  počas aktuálne platných úradných hodín na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10.

Oznámenie a strategický dokument sú zverejnené na internetovej stránke enviroportal.sk a v prílohe tohto oznamu. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu  doručiť  do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Na čítanie: