Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 29.4.2021

Zverejnené: 22.04.2021 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

z  v  o  l  á  v  a m

 zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 29. apríla 2021 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky Kaštieľa v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2.  Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. a)  Návrh na II. Zmenu rozpočtu mesta
  b) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta ZH za rok 2020
 4. c)  Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
 5. Schválenie Dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Komisií mestského zastupiteľstva mesta ZH 
  Zmena Štatútu neziskovej organizácie DOMOV PRI KAŠTIELI - doplnenie činnosti
 6. Správa o činnosti MsP za rok 2020
 7. Interpelácie poslancov
 8. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 9. Záver

Mgr. Peter Antal
primátor mesta Žiar nad Hronom