Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

Zámer prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ul. Hutníkov

Zverejnené: 14.04.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom zverejňuje svoj zámer prenájmu časti nehnuteľnosti - pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom a to:

  • na časti z CKN parcely č. 288/13 o výmere 377 m2 (CKN parcela č. 288/13 - ostatná plocha o výmere 9 396 m2, zapísaná na LV č. 1136) v k.ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom za účelom vybudovania oplotenia pre BSD č. 304

Cena nájmu: 150,08 € /rok/za celý Predmet nájmu, t.j. 0,40 €/m2/rok navrhnutá žiadateľom

Doba nájmu: neurčitá s výpovednou lehotou tri mesiace

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ide o časť pozemku nachádzajúceho sa pri BD č. 304 na Ul. Hutníkov, využívaného vlastníkmi bytov v BD č. 304, ktorých zastupuje Bytové spoločenstvo domu 304. Vybudovaním oplotenia dôjde najmä k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany majetku vlastníkov bytov v BD 304.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - Odbor životného prostredia a infraštruktúry, č. dverí 9, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 25.