Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.06.2021, meniny má Adolf.   

PRIJÍMACIE KONANIE NA VÝKONNÉHO RIADITEĽA OOCR REGIÓN GRON

Zverejnené: 22.04.2021 | vytlačiť

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie pracovnej pozície: „Výkonný riaditeľ OOCR Región GRON“.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie (zameranie na cestovný ruch, manažment, ekonomiku alebo marketing výhodou)
 • prax v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, verejnej správy alebo marketingu: 2 roky
 • skúsenosti s tvorbou projektov, žiadostí o granty výhodou

Znalosti:

 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ)
 • aktívna znalosť práce s MS Office, internet (napr. e-schránka, sociálne siete)
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť regiónu stredného Pohronia
 • znalosť problematiky CR a legislatívnych predpisov najmä v oblasti CR (zákon č.91/2010 Z.z.),

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť reprezentatívna osobnosť
 • organizačné schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie
 • manažérske zručnosti
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Charakteristika funkcie:

 • Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom OOCR.
 • Koná v mene OOCR vo veciach a v rozsahu určenom zákonom, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.
 • Vypracúva návrhy plánu činnosti a rozpočtu, hospodári s majetkom OOCR.
 • Pravidelne informuje predstavenstvo o hospodárení a činnosti OOCR.
 • Zabezpečuje vedenie účtovníctva OOCR.
 • Je volený a odvolávaný valným zhromaždením na návrh predstavenstva.
 • Zúčastňuje sa zasadnutí predstavenstva a valného zhromaždenia s poradným hlasom.
 • Prezentuje, zastupuje a koná v mene OOCR.
 • Komunikuje s členmi OOCR

Náplň práce:

 • Vedie spolupracujúci tím a zodpovedá za výkony, motiváciu a náplne práce
 • Zostavuje a realizuje koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu územia v pôsobnosti OOCR
 • Vypracováva a realizuje ročný plán aktivít, rozpočet, zostavuje výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu (spracovanie štatistík) v území OOCR v spolupráci s členmi
 • Spracováva reporty pre valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozornú radu
 • Zodpovedá za plnenie plánu činnosti po obsahovej aj finančnej stránke a za výsledky činnosti OOCR Región GRON
 • Pripravuje žiadosť o dotáciu s projektom na príslušné ministerstvo SR, podáva žiadosti o získanie iných finančných príspevkov a zabezpečuje dokladovanie a dokumentáciu pre účely vyúčtovania
 • Spolupracuje s členskými subjektmi organizácie ako aj ďalšími aktérmi v oblasti cestovného ruchu (iné OOCR, KOCR, MDV SR, partneri v území, a pod.)
 • Koordinuje marketingovú prezentáciu destinácie regiónu stredného Pohronia, tvorbu imidžových podkladov destinácie, tvorbu produktov
 • Zabezpečuje PR regiónu, tvorbu propagačných materiálov, spravovanie sociálnych sietí regiónu a produktových línií, zabezpečuje prípravu itinerárov a realizáciu prezentácií destinácie: výstavy, roadshow, infocesty, a i.
 • Pripravuje podklady pre mediálne výstupy, zabezpečuje monitoring správ o destinácii a organizácii
 • Koordinuje a pomáha pri realizácii eventov OOCR, ako aj navrhuje nové

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • Štruktúrovaný profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu v regióne stredné Pohronie prezentujúceho sa pod značkou Región GRON (max. 2 strany formátu A4)
 • Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijímacieho konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pre uchádzačov pozvaných na osobný pohovor:

 • Fotokópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Pracovný úväzok: plný úväzok na dobu určitú počas zastupovania VR počas MD
Výška mzdy: 1000 – 1200 EUR mesačne brutto v závislosti od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.
Miesto práce: Nová Baňa, územie pôsobnosti OOCR
Predpokladaný nástup: 1.6.2021, resp. podľa dohody

Žiadosť o zaradenie do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 7. mája 2021:

 • mailom na adresu: riaditel@regiongron.sk, do predmetu správy uviesť: Prijímacie konanie VR
 • poštou (prípadne osobne) s označením obálky: „Neotvárať – Prijímacie konanie VR OOCR Región GRON“ (rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu: OOCR Región GRON, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní telefonicky alebo e-mailom na prijímací pohovor. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na prijímacie konanie len vybraných uchádzačov.

Bližšie informácie: Mgr. Žofia Buganová, riaditel@regiongron.sk, 0911 961 699