Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 24.09.2021, meniny má Ľuboš/Ľubor.   

Oznámenie o strategickom dokumente: Územný plán obce Stará Kremnička - Zmeny a doplnky č. 2

Zverejnené: 08.07.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti  nasledovné:

Obstarávateľ – Obec Stará Kremnička, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy 

Oznámenie  o strategickom dokumente Územný plán obce Stará Kremnička - Zmeny a doplnky č. 2,

ktoré bolo doručené Mestu Žiar nad Hronom ako dotknutej obci.

Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  počas aktuálne platných stránkových dní na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. 

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných hodín. Predmetom konzultácií sú najmä doplňujúce informácie o strategickom dokumente, oboznámenie sa s doručenými stanoviskami, informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie a pod. 

Oznámenie je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR v časti EIA/SEA: www.enviroportal.sk pod názvom „Územný plán Obce Stará Kremnička - zmeny a doplnky č. 2“.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu doručiť do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, 
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom.