Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Voľné pracovné miesto: riaditeľ/ka zariadenia pre seniorov

Zverejnené: 21.07.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

riaditeľ/ka zariadenia pre seniorov

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritéria a požiadavky:

 • dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu ľudí,
 • skúsenosti v riadení neziskovej organizácie - vítané
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • ovládanie práce s PC
 • prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov
 • vodičský preukaz - vítaný

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • prihlášku do výberového konania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – zdravotný preukaz
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) najneskôr do 11.08.2021 na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č .46
965 19 Žiar nad Hronom

s označením „ZpS - výberové konanie“- neotvárať.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.