Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Rekonštrukcia zdroja vo Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s. - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 29.09.2021 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy rozhodol podľa § 29 zákona na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia zdroja vo Veolia  Utilities Žiar nad Hronom, a. s.“, predloženého navrhovateľom Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, že navrhovaná zmena činnosti

„Rekonštrukcia zdroja vo Veolia  Utilities Žiar nad Hronom, a. s.“

ktorá rieši komplexnú rekonštrukciu jestvujúcej prevádzky teplárne za účelom maximalizácie účinnosti výroby pri zachovaní spoľahlivosti dodávky energií v požadovanom množstve a kvalite pre potreby priemyselného parku a mesta Žiar nad Hronom sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Rozhodnutie je zverejnené na webovej internetovej stránke enviroportal.sk a na stránke www.ziar.sk.