Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 23.6.2022

Zverejnené: 16.06.2022 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 23. júna 2022 (t. j. štvrtok) o 9.00  hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. a) Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
  b) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na II. polrok 2022
 3. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom k 31.3.2022
  b) III. zmena rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2022
 4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom – Dodatok č. 7
 5. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2021
 6. Správa o prevádzkovaní pohrebísk za rok 2021
 7. a) Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2021
  b) Správa o činnosti MsKC za rok 2021
  c) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o., za rok 2021
  d) Správa o činnosti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, a.s., za rok 2021
  e) Správa o činnosti MŠK Žiar nad Hronom, OZ, Jilemnického 2, za rok 2021
  f) Správa o činnosti HK SPORT TREND  Žiar nad Hronom, s.r.o. za rok 2021
 8. VZN o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom
 9. Spolufinancovanie projektu "Revitalizácia vnútroblokov CMZ v meste Žiar nad Hronom 2. etapa"
 10. Určenie a zverejnenie volebných obvodov, okrskov a počtu poslancov MsZ
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
 13. Záver

Mgr. Peter Antal, primátor mesta