Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 15.08.2022, meniny má Marcela.   

Územný plán obce Lutila - zmeny a doplnky č. 1 - oboznámenie s podkladmi

Zverejnené: 23.06.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle zákona  NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu

Územný plán Obce Lutila - Zmeny a doplnky č. 1

obstarávateľom ktorého je obec Lutila, doručil Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia - pokračovanie konania.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oboznámeniu príslušnému orgánu do 7 dní od jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

Do podkladov tohto správneho konania možno nahliadnuť v termíne dohodnutom telefonicky č. tel. 096164-2961 alebo e-mailom: helena.nogova@minv.sk na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, v kancelárii 46 na 4. poschodí.

Do predloženého Oboznámenia je možné nahliadnuť počas aktuálne platných úradných hodín aj na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Na čítanie: