Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnené: 24.06.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zverejňuje zámer nájmu z dôvodu osobitného zreteľa na časti nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich  sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, zapísané v celosti na LV 1136 vo výlučnom vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom

Predmet nájmu:

  • časť o výmere 11,25 m2 a 27 m2 z pozemku par. č. CKN 1944/3 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6 862 m2
  • časť o výmere 15 m2 z pozemku par. č. CKN  644 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 619 m2

Spolu: 53,25 m2

Účel nájmu:

  • Osadenie a prevádzkovanie terás k prenajatej reštaurácii

Cena nájmu:

  • Všeobecná cena nájmu bude určená na základe znaleckého posudku vyhotoveného za účel.

Doba nájmu:

Doba určitá – od účinnosti nájomnej zmluvy do 15.5.2032 

Pre žiadateľa:

LIJO, s.r.o.
Štatutárny orgán: Mária Horanská, konateľka
Sídlo: Hronská Dúbrava 51, 966 11 Trnavá Hora 
IČO: 51 026 198
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka: 40439/T

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

  • Žiadateľ má v prenájme reštauráciu a prenajaté pozemky mu umožnia rozšíriť možnosti prevádzkovania stravovacieho zariadenia aj na terasách.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor OEaF, č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.