Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: pedagogický asistent/asistent učiteľa

Zverejnené: 27.06.2022 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta / asistenta učiteľa v rámci Národného projektu pomáhajúce profesie II  s nástupom od 01.09.2022 na dobu určitú do 31.8.2023

Požiadavky: 

Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa materskej školy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinnej od 15.01.2020

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.7.2022.

Požadované doklady: 

  • žiadosť a profesijný životopis
  • ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 30.06.2022:

Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 51 22, e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk