Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.10.2023, meniny má Arnold.   

Správa o hodnotení  a návrh strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2022 - 2030

Zverejnené: 27.06.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   (ďalej  len zákona) ako dotknutá obec oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu

Správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030

Dokumenty sú zverejnené na stránke Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

Písomné stanovisko k Správe o hodnotení strategického dokumentu je možné doručiť do 21 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica.

Konzultácie podľa § 63 zákona k správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu  je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 25. 7. 2022 o 15:00 hod na Úrade BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.