Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 04.10.2022, meniny má František.   

Obchodná verejná súťaž

Zverejnené: 04.07.2022 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a)  a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemkov a stavby  v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, vo výlučnom vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom, zapísané na LV 1136, a to:

  • pozemok par. č. CKN 1635/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2 (pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom)

výmerovo upravený a bližšie špecifikovaný Geometrickým plánom č. 51822326-43/2022, vyhotoveným dňa 9.5.2022 vyhotoviteľom Radoslav Fodor, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO overený Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor  dňa 24.5.2022 pod číslom G1 – 229/2022 a

  • stavba „dom“ č.s. 43 na pozemku par. č. CKN 1635/5 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum)
  • pozemok par. č. CKN 1971/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 86 m2 (ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny)

(ďalej ako „ predmet predaja“)

Opis predmetu predaja: nehnuteľnosti sa nachádzajú pre Kaštieli, v starej časti mesta, na Ul. SNP.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Katarína Gajdošová
Tel. číslo: 045/678 71 32
e-mail: katarina.gajdosova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: „Obchodná verejná súťaž – Pozemky a dom č.s. 43 na Ul. SNP pri Kaštieli - Neotvárať“ je potrebné doručiť poštou na adresu: 

Mesto Žiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Žiar nad Hronom.

Lehota na predkladanie ponúk: od 04.07.2022 do 20.07.2022 do 12,00 hod. (vrátane). V tejto lehote musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom.      

Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod. 

Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: „PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím podpisom“. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na čítanie: