Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Voľné pracovné miesto: školský špeciálny pedagóg

Zverejnené: 01.08.2022 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga v rámci Národného projektu pomáhajúce profesie II  s nástupom od 1. septembra 2022 na dobu určitú do 31.8.2023

Požiadavky:

 • Školský špeciálny pedagóg poskytuje
  • a) individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • b) špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
  • c) špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
  • d) súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore - Učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na špeciálnu pedagogiku. V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020.

Platové podmienky:

 • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.7.2022.

Požadované doklady: 

 • žiadosť a profesijný životopis
 • ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 10.8.2022:

Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045/672 51 22, riaditel@ziarskeskolky.sk