Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 26.03.2023, meniny má Emanuel.   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: zdravotnícky pracovník

Zverejnené: 23.08.2022 | vytlačiť

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru zdravotníckeho pracovníky s nástupom od 01. septembra 2022 na dobu určitú do 31.8.2023

Požiadavky na zdravotníckeho pracovníka:

 • a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu 
 • b) zdravotná spôsobilosť - vstupná lekárska prehliadka
 • c) odborná spôsobilosť
  • lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo 
  • sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra 
  • zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár 
  • verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
 • d) bezúhonnosť - odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
 • e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore) 
  • lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora 
  • sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 
  • zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych záchranárov 
  • verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 

Kvalifikačné predpoklady:

Kvalifikačné predpoklady sú stanovené v Zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní podľa § 152a ods. 1.

Zdravotná starostlivosť môže byť poskytovaná v škole deťom a zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s príslušnou školou a ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania: lekár, sestra, verejný zdravotník alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu.

Uchádzač o pozíciu zdravotníckeho pracovníka preukáže svoju odbornosť aj predložením štruktúrovaného životopisu.

Zdravotnícky pracovník poskytne škole na účel preukázania bezúhonnosti na vyžiadanie výpis z registra trestov, inak sa nepovažuje za bezúhonného.

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 578/2004 Z.z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Osobitné ustanovenia o odmeňovaní niektorých zdravotníckych pracovníkov.

Požadované doklady: 

 • žiadosť a profesijný životopis
 • ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 26.08.2022:

Materská škola
Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel. 045/672 51 22, e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk