Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 07.02.2023, meniny má Vanda.   

Oprava komunikácie I/9 v km 207, 700 - 213, 500 – oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia

Zverejnené: 21.09.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán v rámci správneho konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti pre navrhovanú činnosť

„Oprava komunikácie I/9 v km 207,700 – 213,500“

navrhovateľom ktorej je CiDeCo, s. r. o., SNP 579/145, Žiar nad Hronom, doručil v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oboznámeniu príslušnému orgánu do 7 dní od jeho zverejnenia na webovom sídle ministerstva, alebo od zverejnenia v dotknutej obci. Písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. 

Do podkladov tohto správneho konania možno nahliadnuť v termíne dohodnutom telefonicky č. tel. 0961 642 961 alebo e-mailom: helena.nogova@minv.sk na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, v kancelárii 46 na 4. poschodí.

Do predloženého Oboznámenia je možné nahliadnuť počas aktuálne platných úradných hodín aj na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom. Oboznámenie je zverejnené aj na webovej stránke mesta medzi oznamami na úradnej tabuli.

Na čítanie: