Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 07.02.2023, meniny má Vanda.   

Oprava komunikácie I/9 v km 207, 000-213, 500 - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 20.10.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako dotknutá obec v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy po vykonaní zisťovacieho konania rozhodol podľa § 29 zákona na základe predloženého oznámenia o zmene  navrhovanej činnosti „Oprava komunikácie I/9 v km 207,000 – 213, 500“, navrhovateľom ktorej je CiDeCo, s. r. o., so sídlom Ul. SNP 579/145, Žiar nad Hronom, že navrhovaná činnosť

Oprava komunikácie I/9 v km 207, 000 – 213, 500“

sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie je zverejnené na webovej stránke www.enviroportal.sk.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia jestvujúcej cesty prvej triedy I/9 z dôvodu odstránenia nevyhovujúceho technického stavu a porúch na komunikácii. Riešený úsek sa z časti nachádza v extraviláne a z časti v intraviláne mesta Žiar nad Hronom