Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 07.02.2023, meniny má Vanda.   

Oznámenie o zmene strategického dokumentu: Zmeny a doplnky č. 8 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Zverejnené: 21.10.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ – Mesto Žiar nad Hronom, predložil Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu oznámenie o zmene strategického dokumentu: Zmeny a doplnky č. 8 územného plánu mesta Žiar nad Hronom

Do uvedeného Oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových dní v čase od 8.00 - 15.00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke www.enviroportal.sk.

Dokumentácia „Zmeny a doplnky č. 8 územného plánu mesta Žiar nad Hronom – Návrh“ je zverejnená aj na internetovej stránke mesta www.ziar.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu doručiť na adresu:

Okresný úrad Žiar nad Hronom
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu sa uskutočnia počas celého procesu zisťovacieho konania na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Matice slovenskej č. 8, Žiar nad Hronom v pracovných dňoch počas úradných hodín.