Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 07.02.2023, meniny má Vanda.   

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lutila 2022 - 2031

Zverejnené: 27.10.2022 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán na základe Oznámenia o strategickom dokumente

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lutila na obdobie 2022 - 2031

ktoré predložil obstarávateľ – obec Lutila, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodol, že predložený strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Uvedené rozhodnutie je zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke www.enviroportal.sk alebo je doň možné nahliadnuť počas stránkových dní od 8.00 do 15.00 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, kancelária č. dv. 10.