Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k. ú. Žiar nad Hronom

11.08.2023

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 70/2023 zo dňa 29.6.2023 zverejňuje zámer odplatnej zámeny nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemkov nachádzajúcich sa v  katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, a to:

  • nehnuteľnosti určené geometrickým plánom č. 44562578-009/2023, vyhotovený GEODESY SERVICE, s.r.o., Š.Moysesa  427/81, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO : 44562578, overený dňa 24.2.2023, overený pod číslom G1 – 47/2023 ako:
    • z LV 4343: novovytvorený pozemok par. č. CKN 2573/4, ostatná plocha o výmere 67 m2, odčlenený z pôvodného pozemku  par. č. CKN 2573, ostatná plocha o celkovej výmere 407 m2
    • z LV 3327: diel 1 ako novovytvorený pozemok par. č. CKN 1819/54, zastavaná plocha o výmere 33 m2, odčlenený z pôvodného pozemku par. č. EKN 9-590/68, zastavaná plocha o celkovej výmere 35 m2

výmera spolu: 100 m2

v celosti vo vlastníctve:

Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa 46, 965 19  Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125

za pozemok z LV 442:

  • par. č. CKN 726/3, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 93 m2

v celosti vo vlastníctve:

Ing. Andrašík Boris, MBA
trvale bytom: Žiar nad Hronom

rozdiel z výmery 7 m2 v cene vo výške 20 €/m2 - stanovenej  na základe cenovej mapy mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žiar nad Hronom – II. zóna, t.j. 140 € uhradí žiadateľ do 15 dni od účinnosti zámennej zmluvy

Dôvod hodný osobitého zreteľa: 

Zámenou získa Mesto Žiar nad Hronom pozemok pod stavbou cesty a chodníka na IBV do svojho vlastníctva a dôjde k zosúladeniu užívacieho a vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnostiam.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania č. dverí 17 v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png