Voľné pracovné miesto: členovia miestnej občianskej a preventívnej služby

15.08.2023

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa č. 46 prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesto členov miestnej občianskej a preventívnej služby.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady

 • uchádzač má ukončenú povinnú školskú dochádzku v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • vek minimálne 18 rokov
 • bezúhonnosť, uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za
 • trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“
 • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
 • zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť 
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 • má v MRK a u ostatných obyvateľov obce prirodzenú autoritu a je považovaný za osobu s morálnymi zásadami

Iné kritériá a požiadavky

 • dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
 • platný vodičský preukaz minimálne skupiny „B“ - vítaný

K prihláške na voľné pracovné miesto je potrebné pripojiť

 • prihlášku do zamestnania            
 • štruktúrovaný životopis              
 • kópiu dokladu o ukončení povinnej školskej dochádzky
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce člena MOaPS           
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti       

Ponúkaný plat: 700,00 eur hrubá mzda

Uchádzači na uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Mestský úrad
Ul. Š. Moysesa č. 46
965 19 Žiar nad Hronom

Obálku viditeľne označte nápisom „MOaPS“.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 29.08.2023.

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, príp. ktorých žiadosť nebude kompletná spolu so všetkými požadovanými prílohami, nebudú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční dňa: 30.08.2023 o 8.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Žiari nad Hronom.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.

 

logo_mestske_noviny.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png