Voľné pracovné miesto: pedagogický asistent/asistent učiteľa

18.08.2023

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta/asistenta učiteľa v rámci Národného projektu pomáhajúce profesie III s nástupom od 01. septembra 2023 na dobu určitú do 31.08.2024.

Požiadavky:

  • Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa materskej školy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinnej od 1.09.2023.

Platové podmienky:

  • Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, účinné od 1.1.2023 a od 1.9.2023.

Požadované doklady:

  • žiadosť a profesijný životopis
  • ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 23.08.2023:

Materská škola
Ul. Dr. Janského č. 8
965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/672 51 22
e-mail: riaditel@ziarskeskolky.sk

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png