Pozvánka na zasadnutie MsZ: 21.9.2023

14.09.2023

V zmysle § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň 21. september 2023 (t. j. štvrtok) o 9.00 hodine do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta Žiar nad Hronom za rok 2023
  b) II. zmena rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na rok 2023
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM – majetkovo-právne vzťahy
  b) SMM – predaj pozemkov pod vyhradenými parkovacími miestami
 6. Záver

Mgr. Peter Antal, primátor mesta

 

logo_mestske_noviny.png
logo_prevencia_ziar.png
logo_atv.png
logo_mskc.png
logo_kinohron.png
logo_technicke_sro.png
logo_technicke_as.png
logo_msk.png
logo_fkpohronie.png
logo_intech.png