Dnes je 04.12.2020, meniny má Barbora.   

Zámer - predaj pozemku

Zverejnené:  | vytlačiť


OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predaja časti nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa pre REALINVEST SK s. r. o., Tomášikova 23/C/1, 821 01 Bratislava, IČO: 36 054 909, a to:

  • CKN parcela č. 301/4 - záhrada s celkovou výmerou 230 m2, zapísaná na LV č. 1136,
  • novovytvorenej CKN parcely č. 403/23 - ostatná plocha s celkovou výmerou 714 m2, vytvorenej z pôvodnej CKN parcely č. 403/21 - ostatná plocha s celkovou výmerou 1 825 m2, zapísaná na LV č. 1136 v zmysle geometrického plánu č. 35302551-95/2008, úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom 30.9.2008,
  • novovytvorenej CKN parcely č. 403/24 - ostatná plocha s celkovou výmerou 965 m2, vytvorenej z pôvodnej CKN parcely č. 403/21 - ostatná plocha s celkovou výmerou 1 825 m2, zapísaná na LV č. 1136 v zmysle geometrického plánu č. 35302551-95/2008 úradne overeného Správou katastra Žiar nad Hronom 30.9. 2008, za kúpnu cenu 16,60 €/m2.

Na vyššie uvedené nehnuteľnosti bola 08.09.2009 uzatvorená kúpna zmluva v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 120/2008 zo dňa 15.10.2008, kúpna cena bola uhradená. Z dôvodu novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predmetné uznesenie nespĺňa náležitosti pre konanie o vklade práva do katastra nehnuteľností.

Zámer predaja predmetných pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 24.02.2011.