Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Zámer - prenájom častí nehnuteľností

Zverejnené:  | vytlačiť

OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu časti nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na LV č. 3327 pre Kaufland Slovenská republika v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, a to:

 • časť z EKN parcely č. 536/1  ostatná plocha s celkovou výmerou 17 909 m2 (cca 25 m2) za účelom preložky cestnej svetelnej signalizácie a preložky pre chodcov,
 • časť z EKN parcely č. 858/1  ostatná plocha s celkovou výmerou 5 918 m2 (cca 30 m2) za účelom rozšírenia cesty a chodníka,
 • časť z EKN parcely č. 858/1  ostatná plocha s celkovou výmerou 5 918 m2 (cca 19 m2) za účelom vybudovania dažďovej kanalizácie,
 • časť z EKN parcely č. 675/1  ostatná plocha s celkovou výmerou 4 388 m2 (cca 20 m2) za účelom vybudovania dažďovej kanalizácie,
 • časť z EKN parcely č. 856/1  vodná plocha s celkovou výmerou 70 089 m2 (cca 72 m2) za účelom vybudovania dažďovej kanalizácie,
 • časť z EKN parcely č. 900  ostatná plocha s celkovou výmerou 2 186 m2 (cca 102 m2) za účelom vybudovania dažďovej kanalizácie,
 • časť z EKN parcely č. 536/1  ostatná plocha s celkovou výmerou 17 909m2 (cca 16,5 m2) za účelom vybudovania prípojky slaboprúdu,

za nasledovných podmienok:


- doba nájmu: určitá

Počas výstavby OC Kaufland, pričom o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu bude spísaná zápisnica.
- cena nájmu: 5,061 €/m2/rok
- účel nájmu:

 • preložka cestnej svetelnej signalizácie a preložka pre chodcov,
 • rozšírenie cesty a chodníka,
 • vybudovanie dažďovej kanalizácie,
 • vybudovanie prípojky slaboprúdu.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade - Odbor správy majetku mesta.