Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 29.11.2021, meniny má Vratko.   

Zámer - prenájom nehnuteľností

Zverejnené:  | vytlačiť

OZNAM

Mesto Žiar nad Hronom  so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu časti nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaných na LV č. 1136 pre SPORT TREND s.r.o. Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 502 800, a to:

 • pozemok CKN parcela č. 1673/10 s výmerou 168 m2 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie,
 • sociálne zariadenie zimného štadióna, súpisné číslo 381, na CKN parcele č. 1673/2, 
 • šatňa pre ľadovú plochu, súpisné číslo 1516, na CKN parcele č. 1673/6, 
 • čpavkáreň, súpisné číslo 1517, na CKN parcele č. 1673/7,  
 • ľadová plocha, súpisné číslo 1517, na CKN parcele č. 1673/5, 
 • betónová plocha, na CKN parcele 1673/4,
 • zastrešenie zimného štadióna v Žiari nad Hronom, stavebné objekty :
 • SO 01 zastrešenie zimného štadióna,
 • IO 01 preložka VN 22 kV,
 • IO 02 preložka NN prípojok,
 • IO 04 preložka vodovodu,
 • IO 05 dažďová a drenážna kanalizácia, ktoré stavby sa nachádzajú na CKN 1672/1, 1672/2, 1672/4, 1673/2, 1673/3, 1673/5, 1673/7, 1673/10, 1673/12, 1673/13, 1674/6, 1676/6, 1674/4, v katastrálnom území Žiar nad Hronom.

(ďalej aj ako „zimný štadión")

Predmetom prenájmu sú aj hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie zimného štadióna.

- doba nájmu: určitá - do 31.12.2045
- cena nájmu: 1€/rok
- účel nájmu: športovo-kultúrne aktivity, najmä hokejbal - extraliga, turnaje pre ZŠ a SŠ, regionálna liga.

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa: SPORT TREND s.r.o. vyššie uvedené nehnuteľnosti bude využívať pre športovo-kultúrne účely, najmä hokejbal - extraliga, turnaje pre ZŠ a SŠ, regionálna liga a na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie a následnú realizáciu projektu zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna.