Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Rozhodnutie o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie: Osadenie plynovej taviacej pece

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej zákona) oznamuje verejnosti, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Osadenie plynovej taviacej pece GIS SPG B 4000/2000". ktorý predložil navrhovateľ Fagor Ederlan Slovensko, a. s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 1 zákona a po jeho ukončení vydal podľa § 29 zákona rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona. Rozhodnutie bolo doručené mestu Žiar nad Hronom ako dotknutej obci dňa 02.05.2011 a je zverejnené v prílohe tohto oznámenia, a tiež na webovej stránke www.enviroportal.sk a na úradnej tabuli pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom.

Plynová taviaca pec bude osadená do jestvujúcich priestorov spoločnosti v priemyselnom parku v hale tlakovej zlievárne súp. číslo 915 na pozemku CKN parc. číslo 714 v k.ú. Vieska za účelom inovácie strojového parku.

Na čítanie: