Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Informácia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Ďalej zákona) oznamuje verejnosti, že Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 56 písm. b) zákona po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktorý predložil obstarávateľ - mesto Žiar nad Hronom s prihliadnutím na stanoviská doručené Obvodnému úradu ŽP v Banskej Štiavnici a po prerokovaní rozsahu hodnotenia určuje Rozsah hodnotenia strategického dokumentu.

Rozsah hodnotenia je vyvesený od 19.05.2011 na úradnej tabuli pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom a na tabuli pred kultúrnym domom v Šášovskom Podhradí a v elektronickej podobe je zverejnený aj v prílohe tohto oznámenia.

Predmetom zmien a doplnkov č. 2 územného plánu je doplnenie výstavby malej vodnej elektrárne na rieke Hron v k. ú. Šášovské Podhradie do územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Verejnosť môže podľa § 8 ods. 7 zákona svoje pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu doručiť do 10 dní od jeho zverejnenia - t. j. do 30.05.2011 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, stále pracovisko Žarnovica, Ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica.

Na čítanie: