Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Zámer - predaj nehnuteľností - prípad osobitného zreteľa

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom ako prípad hodný osobitného zreteľa pre spoločnosť GASTRO SK, s r. o., Ul. SNP 128, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 045 152, a to:

  • CKN parcela č. 717 - zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 82 m2, zapísaná na LV č. 1136,
  • stavba - trafo bez súpisného čísla, postavená na pozemku CKN parcele č. 717, zapísaná na LV č. 1136,

za kúpnu cenu 6 300 €.

Vyššie uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v areáli spoločnosti GASTRO SK, s r.o. (bývalá spoločnosť V.I.Z. s.r.o.) na Ul. SNP 128 v Žiari nad Hronom, ktorá ich užíva a zároveň znáša náklady na ich opravu a údržbu.

Zámer predaja predmetných nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 16.06.2011.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade - Odbor správy majetku mesta, č. dv. 15.