Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 17.10.2021, meniny má Hedviga.   

Zámer: prenájom nehnuteľnosti v Parku Štefana Moysesa

Zverejnené:  | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a zákona č.1 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom v Parku Štefana Moysesa ako prípad hodný osobitného zreteľa pre spoločnosť EUROMOL s. r. o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 36 640 255, a to:

A) Pozemky, zapísané na LV č. 1136

 • CKN parcela č. 1640/1 s výmerou 39 876 m2 vedená ako ostatná plocha,
 • CKN parcela č. 1641/1 s výmerou 2 509 m2 vedená ako ostatná plocha,
 • CKN parcela č. 1640/7 s výmerou 3 402 m2 vedená ako ostatná plocha,
 • CKN parcela č. 1639/1 s výmerou 2 770 m2 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie,
 • CKN parcela č. 1645/7 s výmerou 572 m2 vedená ako záhrada,
 • CKN parcela č. 1643/1 s výmerou 2 673 m2 vedená ako ostatná plocha,
 • CKN parcela č. 1642/3 s výmerou 8 270 m2 vedená ako trvalý trávny porast,
 • CKN parcela č. 1642/5 s výmerou 4 295 m2 vedená ako trvalý trávny porast,
 • CKN parcela č. 1642/6 s výmerou 2 175 m2 vedená ako trvalý trávny porast,
 • CKN parcela č. 1642/7 s výmerou 12 243 m2 vedená ako trvalý trávny porast,
 • CKN parcela č. 1642/8 s výmerou 51 m2 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie,
 • CKN parcela č. 1642/11 s výmerou 3 m2 vedená ako ostatná plocha,
 • CKN parcela č. 1641/5 s výmerou 220 m2 vedená ako ostatná plocha,
 • CKN parcela č. 1574/21 s výmerou 2 121 m2 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie,
 • CKN parcela č. 1574/39 s výmerou 590 m2 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie,
 • CKN parcela č. 1643/2 s výmerou 918 m2 vedená ako ostatná plocha,
 • CKN parcela č. 1643/3 s výmerou 466 m2 vedená ako ostatná plocha,
 • CKN parcela č. 2048 s výmerou 2 454 m2 vedená ako vodná plocha,
 • časť z CKN parcely č. 1573/1 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200 m2 (aleja);


B) Pozemky, zapísané na LV č. 3327

 • časť EKN parcely č. 856/1 vedenej ako vodná plocha s výmerou cca 1 300 m2 (časť CKN parcely č. 1642/2),
 • časť EKN parcely č. 856/1 vedenej ako vodná plocha s výmerou 4 000 m2 (pozemok pod mlynským náhonom), 
 • časť EKN parcely č. 9-860/2 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 1 200 m2 (časť CKN parcely č. 20/3, 1638/2), 
 • časť EKN parcely č. 1/1 vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 142 m2 (časť CKN parcely č. 1640/5), 
 • EKN parcela č. 1/1 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 1 400 m2 (pozemok pod mlynským náhonom);

Časť vyššie uvedených pozemkov sa nachádza v ochrannom pásme nehnuteľných Národných kultúrnych pamiatok Kostol s areálom a Kaštiel s areálom v Žiari nad Hronom.

C) Stavba, zapísaná na LV č. 1136

 • stavba s charakteristikou letný dom súpisné číslo 2745, postavená na CKN parcele č. 1637/2.

Doba nájmu: určitá od 01.07.2011 do 01.07.2036
Cena nájmu: 1€/rok
Účel nájmu:

 1. celoročná komplexná údržba Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom,
 2. vybudovanie a prevádzkovanie areálu MINI ZOO v Žiari nad Hronom v zmysle štúdie „Oddychový areál s MINI ZOO" za podmienky dodržania súvisiacej platnej právnej legislatívy,
 3. rekonštrukcia a údržba stavby s charakteristikou letný dom súpisné číslo 2745, postavená na pozemku CKN parcele č. 1637/2 v Parku Štefana Moysesa.


Z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosť EUROMOL s. r. o., Bratislava bude predmetné nehnuteľnosti využívať za vyššie uvedeným účelom za podmienky, že park bude verejne prístupný a spoločnosť bude povinná zabezpečovať v parku nasledovné činnosti:

 • údržbu zelene,
 • ošetrovanie stromov prostredníctvom certifikovanej arboristickej firmy, 
 • údržbu stavby s charakteristikou letný dom súpisné číslo 2745,
 • údržbu vodných plôch (okrasné jazierka) a úpravu okolia,
 • údržbu Mlynského náhonu v súlade s manipulačným poriadkom predmetnej vodnej stavby, 
 • údržbu altánku na jazierku,
 • zimnú a letnú údržbu prístupových komunikácií, 
 • údržbu oplotenia parku a vstupných brán,
 • údržbu detského ihriska, 
 • údržbu mobiliáru,
 • ošetrovanie drevených plastík.

Zámer prenájmu predmetných nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 16.06.2011.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade - Odbor správy majetku mesta, č. dv. 14.