Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 19.05.2022, meniny má Gertrúda.   

Oznámenie o začatí správneho konania - Zmena integrovaného povolenia

Zverejnené:  | vytlačiť

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako správny orgán oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba hliníkových odliatkov, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na stavbu Technologický projekt č. 4 prevádzkovateľa a stavebníka Nemak Slovakia, s.r . o., Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom.

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 12 ods. 2, písm. e), zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia zverejňuje v termíne od 19.07.2011 do 03.08.2011 na úradnej tabuli pred Mestským úradom v Žiari nad Hronom, a tiež v prílohe tohto oznamu nasledovné informácie: podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, výzvu verejnosti a lehotu na vyjadrenie k žiadosti formou petície.

Do žiadosti o vydanie povolenia prevádzky je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, č. d. 6 v pracovných dňoch od 7.30 hod  do 15.30 hod. Žiadosť je zverejnená aj na webovej stránke www.sizp.sk.

Na čítanie: