Mesto Žiar nad Hronom

Dnes je 01.12.2021, meniny má Edmund.   

Obchodná verejná súťaž: predaj hnuteľného majetku TS, s. r. o.

Zverejnené:  | vytlačiť

Spoločnosť Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o. vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného prebytočného majetku vo vlastníctve spoločnosti:

  • IFA W50 zameták, r. v. 1978,
  • LIAZ SA-8 polievák, r. v. 1991,
  • CITY CAT 2000 zameták, r. v. 1998,
  • maringotka.


Písomné návrhy je potrebné doručiť spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o., Ul. A. Dubčeka 45, 968 58 Žiar nad Hronom v zalepenej obálke s označením OVS - 1/2011 do 15.8.2011 vrátane dňa 15.8.2011 do 14.30 hod. Písomný návrh musí obsahovať: meno a priezvisko navrhovateľa (obchodné meno), dátum narodenia navrhovateľa (IČO), trvalé bydlisko navrhovateľa (sídlo právnickej osoby), návrh výšky kúpnej ceny, spôsob a termín úhrady kúpnej ceny. Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 25.8.2011 oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovej stránke spoločnosti www.tszh.sk. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Technické služby Žiar nad Hronom, spol. s r. o., Ul. A. Dubčeka 45, 968 58 Žiar nad Hronom.


Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti

Zametacie vozidlo, r. v. 1978 Polievacie vozidlo, r. v. 1991 Zametacie vozidlo, r. v. 1998 Maringotka