Dnes je 04.06.2020, meniny má Lenka.   

Zámer prenájmu nebytového priestoru - Ul. SNP

Zverejnené: 12.06.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor o výmere 25,38 m2 nachádzajúci sa na prízemí stavby vedenej ako Kult. spol. stredisko, súp. č. 2712,  postavenej na KN – C parcele č. 698/2, nachádzajúcej sa na Ul. SNP č. 119 v Žiari nad Hronom (Mestské kultúrne centrum), katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,  zapísanej na LV 1136. Nebytový priestor je vhodný na prevádzkovanie infocentra.

Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle prílohy č. 1, Zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j.  64,37 €/m2/rok (25,38 m2 x 64,37 €/m2/rok = 1633,72 €/rok). Zároveň záujemca uhrádza paušálne platby za poskytované služby (EE, teplo a teplá voda, vodné a stočné) spojené s užívaním nebytového priestoru.

Bližšie informácie je možné získať  a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Telefónne číslo: 045/678 71 32
E-mail.: miroslava.paulikova@ziar.sk