Dnes je 24.01.2020, meniny má Timotej.   

Obchodná verejná súťaž

Zverejnené: 08.07.2019 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a)  a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 87/2018 zo dňa 11. októbra 2018

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy na predaj pozemku výlučne za účelom výstavby bytového domu / bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou v súlade so záväznými časťami platného Územného plánu mesta Žiar nad Hronom, ktorej predmetom je nehnuteľnosť – pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, bližšie identifikovaný Geometrickým plánom č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s.r.o., so sídlom nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 01.10.2018 pod č. 420/18, a to:

 • novovytvorená CKN parcela č. 1149/68 – zastavaná plocha o výmere 6 123 m2, odčlenená:
  • z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
   7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
  • z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
   50 700 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
  • z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
   2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136.

(ďalej ako „Predmet predaja“).

Opis Predmetu predaja:

Pozemok je situovaný v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod vršky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Mgr. Nikoleta Miadoková

Tel. číslo: 045/678 71 32

E-mail: nikoleta.miadokova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: "Obchodná verejná súťaž – pozemok CKN 1149/68 na Ul. Štúrova - Neotvárať" je potrebné doručiť na adresu:

Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

Lehota na predkladanie ponúk: od 08.07.2019  do  31.08.2019 do 12.00 hod. (vrátane).  

V tejto lehote musia byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Poverený pracovník mesta vyznačí na obálke: "PRIJATÉ: dátum a čas spolu so svojím podpisom“. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod.

Bližšie informácie navrhovatelia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dv. 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32 a na webovej stránke mesta.

Na čítanie: