Dnes je 22.02.2020, meniny má Etela.   

Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa nachádzajúcej sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom

Zverejnené: 21.08.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9 ods. 2 písm. a a § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 64/2019 zo dňa 28.06.2019 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom na ul. Jesenského, a to:

  • CKN parcela č. 729/4 o výmere 123 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,

najmenej za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý nemôže byť v deň schvaľovania prevodu mestským zastupiteľstvom starší ako 6 mesiacov.

Pre žiadateľov: Jozef Čierny a manželka, bytom Žiar nad Hronom

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ide o pozemok, ktorý je situovaný v oplotení záhrady, prislúchajúcej k rodinnému domu žiadateľov na Ul. Jesenského. O pozemok sa riadne starajú a v neposlednom rade ide o zosúladenie skutočného užívacieho stavu so stavom právnym.

Minimálna kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 9,86 €/m2, na základe Znaleckého posudku č. 158/2019 zo dňa 14.08.2019, vyhotoveného znalcom Ing. Štefanom Sviržovským.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.