Dnes je 04.06.2020, meniny má Lenka.   

Zámer - prenájom nehnuteľného majetku - Nám. Matice slovenskej

Zverejnené: 10.09.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO 00 32 11 25 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 69/2019 zo dňa 28.6.2019 zverejňuje svoj zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • kancelárie č. 8,9,10,14,15,16,17 o celkovej výmere  170,8  m2, nachádzajúce sa na prízemí stavby administratívna budova st.org. so súpisným číslom 409, postavenej na CKN parcele č. 643 nachádzajúcej sa na Nám. Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, vchod č. 6
  • Účel nájmu: prevádzkovanie bankových služieb
  • Cena nájmu: 144€/m2/za rok
  • Doba nájmu: určitá 5 rokov

pre žiadateľa:

Prima banka Slovensko, a.s.
sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že banka využíva predmetné priestory už od r. 2004, ktoré bolo potrebné stavebne upraviť na prevádzkovanie bankových služieb. Banka má zámer tieto priestory naďalej využívať a preinvestovať do priestoru ďalšie finančné prostriedky na komplexný remodeling celej pobočky.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom - odbor ekonomiky a financovania, č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., tel. č. 045/678 71 32.