Dnes je 20.02.2020, meniny má Lívia.   

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Zverejnené: 27.09.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na predaj nehnuteľného majetku – pozemku, výlučne za účelom výstavby bytového domu / bytových domov s potrebnou technickou infraštruktúrou/, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, situovaného v zastavanom území mesta Žiar nad Hronom, v časti sídliska Pod vršky, plocha pri strete ulíc J. Kráľa a Štúrova, bližšie identifikovaného Geometrickým plánom č. 44562578-095/2018, vyhotoveným vyhotoviteľom GEODESY SERVICE, s.r.o., so sídlom nám. Matice slovenskej
č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 562 578, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 01.10.2018 pod č. 420/18, a to:

  • novovytvorená CKN parcela č. 1149/68 – zastavaná plocha o výmere 6 123 m2, odčlenená:
    • z pôvodnej CKN parcely č. 1149/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
      7 500 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136,
    • z pôvodnej CKN parcely č. 1149/5 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 50 700 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, 
    • z pôvodnej CKN parcely č. 1149/68 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 955 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136

(ďalej ako „Predmet predaja“),

vyhlásenej v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 70/2019 písm. b/ zo dňa 28. júna 2019 a v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka týmto 

o z n a m u j e, 

že obchodná verejná súťaž bola úspešná.

Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden záujemca. Komisia po posúdení doručeného súťažného návrhu vybrala ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

REALINVEST SK s.r.o., so sídlom: Tomášikova 23/E, 821 01  Bratislava, IČO: 36 054 909

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka č. 51652/B  

Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 31.08.2019, do 12,00 hod. 

Zasadnutie komisie sa konalo dňa: 09.09.2019.