Dnes je 20.02.2020, meniny má Lívia.   

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom - úprava novej skládky

Zverejnené: 01.10.2019 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 29 ods. 8  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákona ) v platnom znení

oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ –  T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, predložil MŽP SR podľa § 29 ods. 1 písm. b)  zákona Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

Nová skládka odpadov  Žiar nad Hronom - úprava novej skládky v zmysle § 114 c zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré bolo dňa 30. 9. 2019 doručené mestu Žiar nad Hronom ako dotknutej obci.

Do uvedeného oznámenia je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase od 7:30 - 15:30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. Oznámenie  je zverejnené aj na internetovej stránke www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže podľa § 29 ods. 4 zákona svoje písomné stanovisko doručiť  do 10 pracovných dní  odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, t. j. do 15. 10. 2019, na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia SR,
sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
Nám. Ľudovíta Štúra č,1, 
812 35 Bratislava

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.