Dnes je 14.07.2020, meniny má Kamil.   

Obchodná verejná súťaž - predaj nebytového priestoru na Ul. Pod Donátom

Zverejnené: 04.10.2019 | vytlačiť

Vyhlasovateľ mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorej predmetom nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2586 v katastrálnom území Žiar nad Hronom a to:

  • a) nebytový priestor č. 12,  nachádzajúci sa na prízemí  obytného domu, súpisné číslo 897, číslo vchodu 12, na Ul. Pod Donátom v Žiari nad Hronom, 
  • b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu, súpisné číslo 897, postaveného na CKN parcele č.  1149/84, o veľkosti 2600/619909-tin,
  • c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela č. 1149/84 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1138 m², na ktorom je obytný dom súpisné číslo 897 postavený, o veľkosti 2600/619909-tin.

(ďalej aj ako „nebytový priestor“)

Popis nebytového priestoru:

Ide o priestor v prízemí prístupný od dvorovej časti bytového domu. Priestor je vykurovaný, má realizované omietky a maľby na stenách a strope, priestor má rozvody elektriny, podlahy sú betónové a v strede je prekrytá jama drevenými doskami o rozmere 1*3,7 m. Cez priestor prechádzajú aj rozvody kúrenia, ktoré sú zaizolované. Priestor má plastové vstupné dvere a plastové okno. V miestnosti je aj rozvodná skriňa pre ističe domu.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Ing. Miroslava Paulíková
tel. číslo: 045/678 71 32
e-mail: miroslava.paulikova@ziar.sk

Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: "Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor č. 12 - Neotvárať“ je potrebné doručiť na adresu:

Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 

Pri  osobnom  doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni mestského úradu a to v pracovných dňoch od 7:30 hod do 15:30 hod. 

Lehota na predkladanie ponúk: od 10.10.2019 do 29.11.2019 do 12,00 hod. V tejto lehote musia  byť ponuky doručené aj poštovým doručovateľom. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Na čítanie: