Dnes je 14.07.2020, meniny má Kamil.   

Pozvánka na zasadnutie MsZ: 9.12.2019

Zverejnené: 02.12.2019 | vytlačiť

V zmysle paragrafu 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 

z  v  o  l  á  v  a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom na deň

9. decembra 2019 (t. j. pondelok) o 9.00  hodine 

do zasadačky Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, č. d. 2, s týmto programom:

 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 3. a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na rok  na 1. polrok 2020
  b) Správa z vykonaných kontrol HKM
 4. a) Stanovisko HKM k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022 
  b) Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022
  c) Návrh viacročného rozpočtu MsKC na roky 2020 - 2022
  d) Informácia o plnení rozpočtu mesta
  e) Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta
 5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom – zmena
 6. a) Návrh VZN o miestnych daniach
  b) Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom
 7. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach
 8. Návrh VZN Trhový poriadok pre „Mestskú tržnicu“
 9. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019, školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 
  b) VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiada ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia, zriadených na území mesta Žiar nad Hronom  
 10. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho centra
 11. Odsúhlasenie obstarávania zmeny funkčného využitia plôch  na Ul. Svitavská v rámci Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Žiar nad Hronom
 12. Interpelácie poslancov
 13. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  a) SMM - majetkovo-právne vzťahy
  b) Informácia o výsledku kontroly NKÚ
 14. Záver