Dnes je 26.02.2020, meniny má Viktor.   

Zámer navrhovanej činnosti: Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlieváreň

Zverejnené: 24.01.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle §23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ -  SLOVALCO, a. s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom predložil podľa § 22 zákona Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy zámer navrhovanej činnosti:

„Zhodnocovanie  hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň“

Do predloženého zámeru je možné nahliadnuť každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.30 hod. na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10. Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle MŽP SR: www.enviroportal.sk. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 21 dní odo dňa, keď bol zámer zverejnený, na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia SR
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava 

Písomné stanoviská sa považujú za doručené, aj keď boli v určenej lehote doručené dotknutej obci.