Dnes je 29.03.2020, meniny má Miroslav.   

Zámer navrhovanej činnosti: Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica

Zverejnené: 07.02.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle §23 ods. 3 zákona NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) 

oznamuje verejnosti  nasledovné:

Navrhovateľ -  ONEXO, spol. s r. r. so sídlom SNP 129, Žiar nad Hronom  predložil podľa § 22 zákona Okresnému úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu štátnej správy zámer:

Protipovodňová ochrana na potoku Kopernica

Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie  protipovodňovej ochrany  obce Lutila a časti mesta Žiar nad Hronom.  

Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR: www.enviroportal.sk a na www.minv.sk.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Zámeru  doručiť  do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: 

Okresný úrad Žiar nad Hronom
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej č. 8
965 01 Žiar nad Hronom