Dnes je 29.03.2020, meniny má Miroslav.   

Polyfunkčný bytový dom - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zverejnené: 11.02.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vydal podľa § 29 zákona na základe predloženého zámeru „Polyfunkčný bytový dom“, ktorý predložil navrhovateľ REALINVEST SK, s. r. o., Tomášikova 23/E, Bratislava, rozhodnutie, že navrhovaná činnosť „Polyfunkčný bytový dom“, ktorej účelom je výstavba polyfunkčného bytového domu na sídlisku Pod vŕšky v Žiari nad Hronom, na pozemkoch CKN parc. čís. 1149/68 a CKN parc. čís. 1149/5 v k. ú. Žiar nad Hronom sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Rozhodnutie je zverejnené na internetovej stránke www.enviroportal.sk