Dnes je 07.04.2020, meniny má Zoltán.   

Zámer - prenájom nebytového priestoru - Ul. SNP

Zverejnené: 21.02.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 v zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytový priestor -  o výmere 0,5 m2 nachádzajúci sa na prízemí stavby vedenej ako Kult. spol. stredisko so súp. číslo 2712, postavenej na CKN parcele č. 698/2 nachádzajúcej sa na Ul. SNP v Žiari nad Hronom, katastrálne územie Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom,  zapísanej na LV 1136. Nebytový priestor je vhodný na komerčné účely.

Ročná sadzba nájmu je stanovená v zmysle prílohy č. 1, VZN č. 3/2011 Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom, t. j. 62 €/m2/rok (0,5 m2 x 62 €/m2/rok = 31 €/rok). Zároveň záujemca uhrádza paušálne platby za poskytované služby (EE, vodné a stočné,) spojené s užívaním nebytového priestoru. Mesačná paušálna platba predstavuje sumu 6,4 €/mesiac.

Bližšie informácie je možné získať  a zároveň záujemcovia svoje žiadosti môžu doručiť na Mestský úrad, Ul. Štefana Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom, odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. 17 v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.30 hod.

Telefónne číslo: +045/678 71 32
e-mail.: miroslava.paulikova@ziar.sk