Dnes je 07.04.2020, meniny má Zoltán.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ul. Partizánska

Zverejnené: 23.03.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 140/2019 zo dňa 09.12.2019 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom 51822326-58/2019, vyhotoveným dňa 08.10.2019 vyhotoviteľom Radoslav Fodor, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 16.01.2020, pod č. G1-7/2020, a to:

A)

  • diel č. 2 o výmere 13 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 903, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 4 776 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 2041/9 – zastavaná plocha o výmere 13 m2,
  • diel č. 3 o výmere 11 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 903, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 4 776 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára novú CKN parcelu č. 2041/10 – zastavaná plocha o výmere 11 m2,

pre žiadateľa do výlučného vlastníctva: p. M. Filús

B)

  • diel č. 1 o výmere 50 m2, vytvorený z pôvodnej EKN parcely č. 903, vedenej ako ostatná plocha o celkovej výmere 4 776 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, v podiele 1/1, ktorý zároveň vytvára CKN parcelu č. 1345/4 – záhrada o celkovej výmere 50 m2,

pre žiadateľov do podielového spoluvlastníctva:

  • p. M. Filús, spoluvlastnícky podiel 1/2 z celku: zodpovedajúca výmera 25 m2,
  • p. R. Filús, spoluvlastnícky podiel 1/2 z celku: zodpovedajúca výmera 25 m2

za kúpnu cenu: 11,65 €/m2,

Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená Znaleckým posudkom č. 55/2020, vyhotoveným dňa 24.02.2020 znalcom Ing. Štefanom Sviržovským, na sumu 11,65 €/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Pozemky prislúchajú k nehnuteľnostiam – rod. domu súp. č. 108 a rod. domu súp. č. 109 vo vlastníctve žiadateľov, sú v ich oplotení. Vysporiadaním pozemkov dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom

Predmetné pozemky sa nachádza na U. Partizánskej v Žiari nad Hronom.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 9. decembra 2019 – Uznesenie MsZ č. 140/2019.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hod., telef. č. 045/678 71 32.