Dnes je 06.08.2020, meniny má Jozefína.   

Zhodnocovanie hliníkových odpadov v prevádzke Odlieváreň - informácie o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

Zverejnené: 27.04.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom, ako dotknutá obec, v zmysle § 65g ods. 3 zákona NR SR  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ - SLOVALCO, a. s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom predložil podľa § 22 zákona Ministerstvu životného prostredia SR, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie Zámer navrhovanej činnosti:

„Zhodnocovanie  hliníkových odpadov v prevádzke Odlievareň“

MŽP SR určilo rozhodnutím zo dňa 10. 3. 2020, že Správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracúvať. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude funkciu Správy o hodnotení plniť Zámer. Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona. 

Do dokumentácie Zámeru je možné nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie  počas aktuálne platných stránkových hodín na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom, I. poschodie, čís. dverí 10  odo dňa zverejnenia až do skončenia 30 dňovej lehoty, ktorá začne plynúť odo dňa ukončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Dokumentácia je zverejnená na webovom sídle MŽP SR: www.enviroportal.sk

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť  do 30  dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 na adresu: 

Ministerstvo životného prostredia SR
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zabezpečí dotknutá obec podľa § 34 zákona verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, o čom bude informovať verejnosť najneskôr  10 pracovných dní pred jeho konaním.