Dnes je 27.05.2020, meniny má Iveta.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ul. Sládkovičova

Zverejnené: 20.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 44/2020 zo dňa 16.04.2020 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 17796580-9/2020, vyhotoveným dňa 08.02.2020 vyhotoviteľom  GEODET – ŽŇAVA  zememeračská kancelária, so sídlom SNP 120, Žiar nad Hronom, IČO: 17796580, úradne overeným OÚ Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 18.02.2020 pod č.G1- 58/2020 a to:

  • novovytvorená CKN parcela č. 1793/107 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2, CKN parcela č. 1793/108 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222 m2 vytvorené z pôvodnej  EKN parcely č. 9-530/2, vedenej ako orná pôda o celkovej výmere 141 798 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 3327, ďalej CKN parcely č. 1793/90, vedenej ako zastavaná plocha o celkovej výmere 4 693 m2 zapísanej na liste vlastníctva 1136 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v podiele 1/1,

najmenej za kúpnu cenu 20 €/m2, stanovenej na základe cenovej  mapy mesta, pre žiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva: p. Beňo a manž. Mária

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Hranica pozemku, ktorý je predmetom kúpy /parc. č. EKN 9-530/2/, ďalej /parc. č. CKN 1793/90/ je v tesnej blízkosti nehnuteľnosti, /parc. č. CKN 1793/83, CKN 1793/106/, nachádza sa na Ul. Sládkovičovej v k. ú. Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, v bezpodielovom vlastníctve žiadateľov. Kúpou časti pozemku, by chceli túto hranicu posunúť. Pozemok sa nachádza pod stavbou – posedením a tvorí dvor pohostinstva.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 16. apríla 2020– Uznesenie MsZ č. 44/2020.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.