Dnes je 27.05.2020, meniny má Iveta.   

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ul. Partizánska

Zverejnené: 20.05.2020 | vytlačiť

Mesto Žiar nad Hronom so sídlom Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 321 125 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 43/2020 zo dňa 16.04.2020 zverejňuje svoj zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Žiar nad Hronom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to – pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým plánom č. 36636029-35/2020, vyhotoveným dňa 29.4.2020 vyhotoviteľom  Geodetické služby, s.r.o, so sídlom SNP 71, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36636029, úradne overeným OÚ Žiar nad Hronom, katastrálny odbor dňa 12.05.2020 pod č.G1- 166/2020 a to:

  • novovytvorená CKN parcela č. 1574/65 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2,vytvorená z pôvodnej CKN parcely č. 1574/65, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 88 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1136, v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v podiele 1/1,
  • CKN parcela č. 1574/102 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2, odčlenená z pôvodnej CKN parcely č. 1574/102, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 126 m2 , zapísanej na liste vlastníctve č. 1136, v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v podiele 1/1,
  • CKN parcela č.1574/106 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, odčlenená z pôvodnej CKN parcely 1574/100, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 520 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2316, v katastrálnom území Žiar nad Hronom, v podiele 1/1,

najmenej za kúpnu cenu 20 €/m2,  stanovenej na základe cenovej  mapy mesta pre žiadateľa do výlučného vlastníctva:

LuMat spol. s r o., so sídlom: Partizánska 24/161, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31639666

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Ide o pozemok novovytvorená CKN parcela č. 1574/65, CKN parcela č. 1574/102 , CKN parcela č. 1574/106  na Ul. Partizánskej v blízkosti areálu futbalového štadióna, hranica pozemku susedí s pozemkom, domom súp. č. 161,/CKN parc. č. 1575, 1574/10, 1576/2/ vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Jeho kúpou chce žiadateľ posunúť túto hranicu pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Žiar nad Hronom. Ide o pozemok na LV 1136 /CKN parc .č. – 1574/65 a CKN parc.č.1574/102/, ďalej o pozemok vo vlastníctve TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.  na LV 2316, /CKN parc. č.- 1574/100/. Tieto pozemky chce žiadateľ využívať na úpravu okolia a oplotenia pozemku.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom dňa 16. apríla 2020 – Uznesenie MsZ č. 43/2020.

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom – odbor ekonomiky a financovania, kanc. č. dverí 17, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod., telef. č. 045/678 71 32.